બેન્ક્વેટ હોલ

0

57A.P.D, Tondon Marg, Civil Lines, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

22, Civil Road, Near Green Lawn School, Civil Lines, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Italina, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

FCI Rd, Dandi, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Italian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Luker Road, Luker Gunj, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Italian, Continental, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

77A/29 LBS Marg, Civil Lines, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese, Italian, Continental

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

160 Hewett Road, Rambagh, Near Hanuman Temple, South Malaka, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

144C/1 T.B. Sapru Marg Civil Lines, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: We offer best mouth watering dishes like:- Indian Cuisine, Continental,Oriental, Maxican, Italian, Thai & Varieties of Desserts.

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્વાગતનો વિસ્તાર, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ, અગાશી

118/16, MG Marg, Civil Lines, Allahabad

Hotel Harsh Ananda is a modern hotel in ancient style. Special for wedding functions hotel is ready to offer you several marvellous banquet halls and spacious green marriage lawns.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

29/18 Hasting Road, Opposite Bahuguna Market, Ashok Nagar, Alka Puri Colony, Allahabad

Rudraksh The Banquet is a glorious wedding venue. Here brides and grooms will choose wonderful fair banquet hall or beautiful green marriage lawn for ceremony they will dream of.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

48/8, Stretchy Rd, Civil Lines, Allahabad

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese, Indian

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ 20 બતાવો